DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 

Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością zakładu opieki zdrowotnej.

 

Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną: 

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu; 

 • osobie upoważnionej przez pacjenta; 

 • upoważnionym organom.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie decyzji

kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej.

 

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona: 

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych; 

 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii; 

 • uprawnionym organom może być udostępniona poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Zasady odpłatności

 

Pierwszorazowe udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii jest bezpłatne.

Za ponowne udostępnienie tej samej dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Maksymalna wysokość opłat za: 

 • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;

 • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale; 

 • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej (1 marca 2017 - 31 maja 2017) wynoszą:

 • 8,70 zł za jednę stronę wyciągu lub odpisu;
 • 0,87 zł za jedną stronę kopii;
 • 8,70 zł za wyciąg, odpis lub kopia na nośniku elektronicznym
 • Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

KONTAKT

OCHOTA MEDICAL CENTER

 

tel. +48 22 612 88 33

 

kontakt@ochota-mc.pl

ul. Mochnackiego 10

02-042 Warszawa